Közérdekű adatok

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a közfeladatot ellátó szervezeteknek közadataikat a nyilvánosság számára, az interneten is közzé kell tenniük A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok elektronikus közzétételének részletes szabályait a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII.25.) Korm. rendelet szabályozza.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet

A közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára,  az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról  szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

 Szervezeti adatok
Kapcsolat:Ügyfélszolgálati telefonszám:
Belföldről 0-24 órában hívható vezetékes szám: 06-36-889 889

Külföldről hívható vezetékes szám: +(36) - 36 - 889 889 

E-mail: ugyfelszolgalat@nemzetimobilfizetes.hu

NEMZETI MOBILFIZETÉSI ZRT.
1027 Budapest, Kapás utca 6-12.
Cégjegyzékszám: 01-10-047569
Adószáma: 24151667-2-41

Társaságot érintő ügyekben:

Telefon: 06 1 800 8070 
Fax: 06 1 800 8079 
E-mail: info@nemzetimobilfizetes.hu

A Társaság munkavédelmi képviselője: Juhász-Péntek Bernadett
A társaság cégneve:Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:1027 Budapest, Kapás utca 6-12. (Víziváros Office Center)
Postacím:1027 Budapest, Kapás utca 6-12.
Központi telefonszáma:+36 1 800 8070
Központi telefaxszáma:+36 1 800 8079
Internetes honlapjának címe:www.nemzetimobilfizetes.hu
Központi e-mail címe:info@nemzetimobilfizetes.hu
Szervezet:Szervezeti ábra
A szervezet vezetése:Nemzeti Mobilfizetési Zrt. jelenlegi szervezeti felépítése
Vezetőség:Veres Mihály – vezérigazgató

Ács Eszter – stratégiai igazgató
Pusztai Gábor – üzletfejlesztési igazgató
Czelnai Zsolt – gazdasági igazgató
dr. Juhász Tibor – igazgatási vezető
Tóth József - NMFR üzemeltetési vezető
Felügyelő bizottság tagjai:Győrfi Annamária (elnök)
Kőrös József
Nagy Ádám András
Többségi tulajdonos szervezetNemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1134 Budapest. Váci út 45/B.
Postacím: 1380 Budapest, Pf.: 1170
Központi telefonszáma: +36 1 4368-200
Központi telefaxszáma: +36 1 4368-210
Internetes honlapjának címe: www.nemzetiutdij.hu
Központi e-mail címe: ugyfel@nemzetiutdij.hu

 

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Hatósági ügyek:A Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság nem intéz hatósági ügyeket
Közreműködés a közszolgáltatásban:A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. mind piaci, mind pedig társadalmi értelemben véve egy olyan XXI. századi innovációs, technológiai közszolgáltató szervezet, amely állami koordinátorként biztosítja a hazai mobilfizetés egységes és átlátható rendszerét
A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. nemzetstratégiai céljai, feladatai:A közszolgáltatások mobilfizetésének egységes rendszerben történő biztosítása,
A mobilfizetés reális fizetési módként történő pozicionálása a készpénzfizetés háttérbe szorítása érdekében,
A hazai közösségi közlekedéshez kapcsolódó mobil és elektronikus fizetési szolgáltatások fejlesztése és biztosítása,
A „Jó állam” koncepcióhoz kapcsolódó mobilfizetési szolgáltatások fejlesztése és biztosítása,
A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. a közszolgáltatásokhoz kapcsolódó informatikai innovációs munka szakmai bázisa.

 

A szervezet alaptevékenységére, működésére ható jogszabályok
Főbb jogszabályok
A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény
A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvény végrehajtásáról rendelkezó 356/2012. (XII.13.) Korm. rendelet
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény
A közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok, adatbázisok és elektronikus adatkommunikációs technológiák egységességét és átjárhatóságát biztosító műszaki és technológiai előírásokról, a központi adatbázisokról és az azokhoz kapcsolódó központi szolgáltatásokról, továbbá a működtető szervezetek kijelöléséről szóló 123/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok
A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok
A közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II.26.) NFM rendelet módosításáról szóló 10/2016. (III.22.) BM rendelet és 31/2016. (VII.20.) BM rendelet

 

*2016. augusztus 1-i adatok 
Gazdálkodási adatok* 
Jegyzett tőke:60 millió HUF
Foglalkoztatottak száma:41 fő létszám
Tulajdonos:Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2014. július 25-től)
A társaság cégjegyzékszáma:01-10-047569
Adószáma:24151667-2-41
Statisztikai számjele:24151667749011400
Bankszámla száma: 10300002-10583641-49020012
Társaság törvényességi felügyeletét ellátó szerv:Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Alapító okirat kelte:2013.08.27.
A társaság működésének időtartama:határozatlan

Archív dokumentumok